Tính Năng

Tính Năng Hoạt Động Tiêu Biểu Trong Game

Túi Quà Năng Động 
-  Tính năng tiêu biểu -

-Trồng Bát nhã lớn 


khi thu hoạch bát nhã lớn sẽ được x1 mật tịch siêu cấp 2x% random hệ phái và 1 túi quà năng động
- trồng bát nhã nhỏ 

khi thu hoạch cây bát nhã nhỏ sẽ nhận được x1 túi quà năng động
-trồng cây tứ linh

khi thu hoạch cây tứ linh sẽ nhận được x1 túi quà năng động
- cây hạt giống

khi thu hoạch cây tứ linh sẽ nhận được x1 túi quà năng động
- vượt ải tàng kiếm

khi vượt song 7 tàng kiếm mỗi nhân sỹ sẽ được x5 túi quà năng động
- chiến trường+ pháo đài ( trả bằng quân công vinh dự sẽ nhận được x1 vũ khí 76 (96 với thúy yên) và x5 túi quà năng động)
+ nhạn môn quan ( trả bằng quân công vinh dự sẽ nhận được x1 vũ khí 76 (96 với thúy yên) và x7 túi quà năng động)
+ tài nguyên chiến (  trả bằng quân công vinh dự sẽ nhận được x1 tinh hoa uẩn linh 4 hoặc 5 hoặc 6 và x3 túi quà năng động)
+ thiên môn trận ( trả bằng quân công vinh dự sẽ nhận được x5 túi quà năng động)
- hái thiên sơn tuyết hoa

hái hoa sẽ nhận được x1 vũ khí 76 ( thúy yên 96) opt random
5.000.000 kinh nghiệm
và random 1 trong các thứ sau
bùa cường hóa 12
bùa cường hóa 13
bùa cường hóa 14
ma đao thạch 1
ma đao thạch 2
ma đao thạch 3
vé tiếu y vàng

Chưởng quản kính bút